cart 0 items

Emotional Wellbeing/ Stress Relief

Black Pearl Pills - An Shen Ding Zhi Wan 200pills  安神定志丸 Ziziphus & Polygala Formula (BP001) - AUST L 342369

Black Pearl Pills - An Shen Ding Zhi Wan 200pills  安神定志丸 Ziziphus & Polygala Formula (BP001) - AUST L 342369

$16.00

(GST Included)

An Shen Ding Zhi Wan 200pills  安神定志丸 Ziziphus & Polygala Formula (BP001) - AUST L 342369

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Gan Mai Da Zao Wan (Jia Wei) 甘麥大棗丸(加味) Wheat & Jujube Combination (BP054)

Black Pearl Pills - Gan Mai Da Zao Wan (Jia Wei) 甘麥大棗丸(加味) Wheat & Jujube Combination (BP054)

$16.00

(GST Included)

Gan Mai Da Zao Wan (Jia Wei)  200 pillls  甘麥大棗丸(加味)Wheat & Jujube Combination (BP054)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Gui Pi Wan 歸脾丸 Ginseng & Longan Combination (BP012)

Black Pearl Pills - Gui Pi Wan 歸脾丸 Ginseng & Longan Combination (BP012)

$17.00

(GST Included)

Gui Pi Wan 200 pills  歸脾丸 Ginseng & Longan Combination (BP012)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遙丸 Bupleurum & Peony Formula (BP013)

Black Pearl Pills - Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遙丸 Bupleurum & Peony Formula (BP013)

$16.00

(GST Included)

Jia Wei Xiao Yao San 200 pills  加味逍遙丸 Bupleurum & Peony Formula (BP013)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Jin Gui Suan Zao Ren Tang  金匱酸棗仁湯 Ziziphus Combination (BP056)

Black Pearl Pills - Jin Gui Suan Zao Ren Tang  金匱酸棗仁湯 Ziziphus Combination (BP056)

$17.00

(GST Included)

Jin Gui Suan Zao Ren Tang 200 pills 金匱酸棗仁湯 Ziziphus Combination (BP056)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丹 Ginseng & Zizyphus Formula (BP025)

Black Pearl Pills - Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丹 Ginseng & Zizyphus Formula (BP025)

$16.00

(GST Included)

Tian Wang Bu Xin Wan 200 pills 天王補心丹 Ginseng & Zizyphus Formula (BP025)

Learn More
Qty:
Black Pearl Pills - Xiao Yao Wan 逍 遙 丸 Bupleurum & Dang-Gui Formula (BP031)

Black Pearl Pills - Xiao Yao Wan 逍 遙 丸 Bupleurum & Dang-Gui Formula (BP031)

$16.00

(GST Included)

Xiao Yao Wan 200 pills 逍 遙 丸 Bupleurum & Dang-Gui Formula (BP031)

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Astragalus & Zizyphus Formula (Zao Ren Yang Xin Wan 棗仁養心丸 CH231)

Cathay Herbal Astragalus & Zizyphus Formula (Zao Ren Yang Xin Wan 棗仁養心丸 CH231)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Astragalus & Zizyphus Formula (Zao Ren Yang Xin Wan 棗仁養心丸 CH231)

300 Pills/ Bottle

 

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Biota & Lycium Formula (Bo Zi Yang Xin Wan 柏子養心丸 CH302)

Cathay Herbal Biota & Lycium Formula (Bo Zi Yang Xin Wan 柏子養心丸 CH302)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Biota & Lycium Formula (Bo Zi Yang Xin Wan 柏子養心丸 CH302)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Bupleurum & Cyperus Combination (Chai Hu Shu Gan Wan 柴胡舒肝丸 CH031)

Cathay Herbal Bupleurum & Cyperus Combination (Chai Hu Shu Gan Wan 柴胡舒肝丸 CH031)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Bupleurum & Cyperus Combination (Chai Hu Shu Gan Wan 柴胡舒肝丸 CH031)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Bupleurum & Danggui Formula (Xiao Yao San 逍遥散 CH196)

Cathay Herbal Bupleurum & Danggui Formula (Xiao Yao San 逍遥散 CH196)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Bupleurum & Danggui Formula (Xiao Yao San 逍遥散 CH196)

300 pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Bupleurum & Peony Formula (Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遥散 CH090)

Cathay Herbal Bupleurum & Peony Formula (Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遥散 CH090)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Bupleurum & Peony Formula (Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遥散 CH090)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Ginseng & Zizyphus Combination (Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丸 CH173)

Cathay Herbal Ginseng & Zizyphus Combination (Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丸 CH173)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Ginseng & Zizyphus Combination (Tian Wang Bu Xin Wan 天王補心丸 CH173)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Cathay Herbal Wheat & Jujube Combination (Gan MaiDa Zao Wan 甘麥大棗丸 CH071)

Cathay Herbal Wheat & Jujube Combination (Gan MaiDa Zao Wan 甘麥大棗丸 CH071)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Wheat & Jujube Combination (Gan MaiDa Zao Wan 甘麥大棗丸 CH071)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Out of Stock
Cathay Herbal Zizyphus & Polygala Formula (An Shen Ding Zhi Wan 安神定志丸 CH300)

Cathay Herbal Zizyphus & Polygala Formula (An Shen Ding Zhi Wan 安神定志丸 CH300)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Zizyphus & Polygala Formula (An Shen Ding Zhi Wan 安神定志丸 CH300)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
Out of Stock
Cathay Herbal Zizyphus Combination (Suan Zao Ren Tang 酸棗仁湯 CH331)

Cathay Herbal Zizyphus Combination (Suan Zao Ren Tang 酸棗仁湯 CH331)

$27.30

(GST Included)

Cathay Herbal Zizyphus Combination (Suan Zao Ren Tang 酸棗仁湯 CH331)

300 Pills/ Bottle

Learn More
Qty:
China Med - Calm the Spirit Formula (Tian Wang Bu Xin Dan 天王補心丹 CM150)

China Med - Calm the Spirit Formula (Tian Wang Bu Xin Dan 天王補心丹 CM150)

$40.00

(GST Included)

 • Calm the Spirit  Formula (78 Capsules)
 • Tian Wang Bu Xin Dan 天王補心丹 (CM150)
Learn More
Qty:
China Med - Mood-Uplift 2 Formula (Jie Yu Fang 解鬱方 CM161)

China Med - Mood-Uplift 2 Formula (Jie Yu Fang 解鬱方 CM161)

$38.00

(GST Included)

 • Mood-Uplift 2 Formula (78 Capsules)
 • Jie Yu Fang 解鬱方 (CM161)
Learn More
Qty:
China Med - Mood-Uplift Formula (Yang Shen Ding Zhi Fang 養神定志方 CM132)

China Med - Mood-Uplift Formula (Yang Shen Ding Zhi Fang 養神定志方 CM132)

$37.50

(GST Included)

 • Mood-Uplift Formula (78 Capsules)
 • Yang Shen Ding Zhi Fang 養神定志方 (CM132)
Learn More
Qty:
Out of Stock
China Med - Qi Mover Formula (Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝湯 CM193)

China Med - Qi Mover Formula (Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝湯 CM193)

$38.00

(GST Included)

 • Qi Mover Formula (78 Capsules)
 • Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝湯 (CM193)
Learn More
Qty:
China Med - Restore The Spleen Formula (Gui Pi Tang 歸脾湯 CM168)

China Med - Restore The Spleen Formula (Gui Pi Tang 歸脾湯 CM168)

$38.00

(GST Included)

 • Restore The Spleen Formula (78 Capsules)
 • Gui Pi Tang 歸脾湯 (CM168)
Learn More
Qty:
China Med - Settle The Emotions Formula (Yi Gan San 抑肝散 CM187)

China Med - Settle The Emotions Formula (Yi Gan San 抑肝散 CM187)

$38.00

(GST Included)

 • Settle The Emotions Formula (78 Capsules)
 • Yi Gan San 抑肝散 (CM187)
Learn More
Qty:
China Med - Stress Relief 1 Formula (Jia Wei Xiao Yao San加味逍遥散 CM113)

China Med - Stress Relief 1 Formula (Jia Wei Xiao Yao San加味逍遥散 CM113)

$38.00

(GST Included)

 • Stress Relief 1 Formula (78 Capsules)
 • Jia Wei Xiao Yao San加味逍遥散 (CM113)
Learn More
Qty:
China Med - Stress Relief 2 Formula (Xiao Yao San 逍遥散 CM130)

China Med - Stress Relief 2 Formula (Xiao Yao San 逍遥散 CM130)

$38.00

(GST Included)

 • Stress Relief 2 Formula (78 Capsules)
 • Xiao Yao San 逍遥散 (CM130)
Learn More
Qty:
Cathay Herbal - City Life: Destress Formula (Bupleurum and Peony Combination) (Jia Wei Xiao YaoPian) (CL02)

Cathay Herbal - City Life: Destress Formula (Bupleurum and Peony Combination) (Jia Wei Xiao YaoPian) (CL02)

$53.25

(GST Included)

Cathay Herbal - City Life: Destress Formula (Bupleurum and Peony Combination) (Jia Wei Xiao YaoPian) (CL02)

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: An Shen Ding Zhi Wan (安神定志丸) Zizipus Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: An Shen Ding Zhi Wan (安神定志丸) Zizipus Formula

$19.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: An Shen Ding Zhi Wan (安神定志丸) Zizipus Formula 200 pills

Learn More
Qty:

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Chai Hu Shu Gan San (柴胡舒肝丸) Bupleurum & Cyperus Formula 200 pills

$17.50

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Chai Hu Shu Gan San (柴胡舒肝丸) Bupleurum & Cyperus Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gan Mai Da Zao Tang (甘麥大棗湯) Wheat & Jujube Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gan Mai Da Zao Tang (甘麥大棗湯) Wheat & Jujube Combination

$18.00

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gan Mai Da Zao Tang (甘麥大棗湯) Wheat & Jujube Combination 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gui Pi Tang (歸脾丸) Ginseng & Longan Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gui Pi Tang (歸脾丸) Ginseng & Longan Formula

$20.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Gui Pi Tang (歸脾丸) Ginseng & Longan Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jia Wei Xiao Yao Wan (加味逍遙丸) Bupleurum & Peony Formula

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Jia Wei Xiao Yao Wan (加味逍遙丸) Bupleurum & Peony Formula

$18.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Jia Wei Xiao Yao Wan (加味逍遙丸) Bupleurum & Peony Formula 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tian Wang Bu Xin Dan  (天王補心丹) Ginseng & Ziziphus Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Tian Wang Bu Xin Dan  (天王補心丹) Ginseng & Ziziphus Combination

$20.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Tian Wang Bu Xin Dan  (天王補心丹) Ginseng & Ziziphus Combination 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Wen Dan Tang  (溫膽湯) Bamboo & Hoelen Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills:  Wen Dan Tang  (溫膽湯) Bamboo & Hoelen Combination

$19.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Wen Dan Tang  (溫膽湯) Bamboo & Hoelen Combination 200 pills

Learn More
Qty:
Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiao Chai Hu Wan ( 小柴胡丸) Minor Bupleurum Combination

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiao Chai Hu Wan ( 小柴胡丸) Minor Bupleurum Combination

$19.30

(GST Included)

Herbal International - Traditional Chinese Formula pills: Xiao Chai Hu Wan ( 小柴胡丸) Minor Bupleurum Combination 200 pills

Learn More
Qty:
My Cart

Your cart is currently empty